Welcome to Asosashon Tienda di Lei
Leuze van de maand:  "Eerst lezen, dan tekenen!"
 
 
 
Naam en zetel
Lees Meer
Doel
Lees Meer
Studenten
Lees Meer
Werkzaamheden
Lees Meer
Duur
Lees Meer
Lidmaatschap
Lees Meer
Donateurs
Lees Meer
Geldmiddelen
Lees Meer
Bestuur
Lees Meer
Hoe kunnen we
bereikt worden
Lees Meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam en zetel 

De vereniging draagt de naam “ASOSASHON TIENDA DI LEI”. 
Zij heeft haar zetel in Willemstad op Curaçao.Terug  naar Hoofdmenu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel van de Tienda di Lei. 

De Tienda di Lei is een vereniging , die op initiatief van een aantal doctoraalstudenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van de Nederlandse Antillen op 5 mei 1980 werd opgericht. De doelstelling, zoals verwoord in artikel 2 van haar Statuten, luidt: 
De vereniging heeft ten doel het geven van juridisch advies en juridische bijstand zodanig dat daardoor de lagere inkomensgroepen van de Antilliaanse samenleving maximaal worden geholpen. 

Zij tracht dit doel te bereiken door het geven van individuele juridische adviezen en juridische bijstand en het concipiëren van adviezen welke beogen het lot van de voormelde groeperingen in onze samenleving te verbeteren en verder door alle geoorloofde middelen die voor het bereiken van haar doel bevordelijk kunnen zijn.Terug  naar Hoofdmenu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie 

Het doel van deze folder is om u meer informatie te geven over de Tienda di Lei. De werkzaamheden in de Tienda di Lei kunnen onderverdeeld worden in: 
intake-sessions 
uitwerken van casussen. 

U kunt hierin participeren door u in te schrijven als lid. Om u als lid in te schrijven moet u ingeschreven staan als student aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de UNA. Uw participatie hierin heeft wederzijdse voordelen nl.: 
mankracht voor de Tienda di Lei 
ervaring voor u zelf.

 

Werkzaamheden in de Tienda di Lei. 

Zoals reeds vermeld in de introductie kunnen de werkzaamheden in de Tienda di Lei onderverdeeld worden in: 
a. intake sessions 

b. uitwerken van casussen 

ad a Dit zijn wekelijkse bijeenkomsten op donderdag van 9-12 uur, waarbij de leden van de TdL de kliënten te woord staan om zo een beeld te krijgen van hun problemen. Intake wordt gedaan door het opschrijven van kernwoorden die uit het betoog van de kliënt gehaald worden. Ter verduidelijking kunnen er vragen worden gesteld. 
De meesten kliënten spreken alleen maar papiamentu. Het is dus aan te raden om het papiamentu te beheersen. 
Als u het papiamentu niet beheerst betekent dit niet het einde der wereld, er is genoeg werk in de TDL naast de intake-sessions. Als intaker hoeft u geen pasklaar antwoord te hebben. 
U moet niet vergeten: een goede jurist raadpleegt altijd eerst zijn wetboek. Als u het antwoord niet weet of er niet zeker van is dat dat het juiste antwoord is, kunt u gerust zeggen dat u de week daarop deze vraag zal beantwoorden of u kunt de cliënt vragen later op te bellen. Eventueel kunt u hen uitleggen dat wij bijstand krijgen van deskundigen uit de praktijk. Waardoor u hen de garantie geeft dat hun zaak met de nodige ernst behandeld wordt. 

ad b Een intaker helpt per keer tenminste 3 cliënten tijdens de intake-sessions, wat 3 verschillende casussen oplevert. Deze casussen dienen uitgewerkt te worden. Het gevolg is dat meerdere leden aan de cassussen kunnen werken. Ook de leden die het papiamentu niet beheersen. Het gevolg is minder druk op een student, maar ook een veel bredere, sociale manier van werken en studeren die wij in de TDL handhaven: 
Samen werken zodat meerdere mensen meer kennis kunnen opdoen. In geval dat de leden bij het uitwerken van de casussen niet helemaal uitkomen bestaat er de mogelijkheid om bijstand te krijgen van deskundigen uit de praktijk. 
 

Slotwoord. 

We hebben enthousiaste studenten nodig als lid van de Tienda di Lei. Uiteraard hebben studenten hier geen tijd voor, jammer genoeg zijn velen er niet voor te motiveren en natuurlijk twijfelt u aan uw eigen deskundigheid, maar voor iedereen geldt dat men pas kan bepalen wat de eigen interesse is na het te hebben geprobeerd. Voor iedere student geldt dat hij een veel grotere deskundigheid heeft dan de hulpbehoevende en vaak ook groter dan hij zelf had verwacht. 
Bovendien kunnen wij verzekeren dat de hoeveelheid werk zelfs voor gehuwde werkstudenten met kinderen te overzien blijft. 
Mocht u ondanks dit, niet besluiten deel te nemen dan bestaat altijd de mogelijkheid om financieel te steunen. 
Als ook de mogelijkheid voor u is uitgesloten dan dient dit schrijven alleen om u opmerkzaam te maken op het bestaan van de Vereniging zodat u later vanuit uw eigen advokaten-praktijk de min-,onvermogenden kunt doorsturen en 's avonds toch nog rustig kunt slapen in het besef dat anderen zich het lot van deze groep mensen aantrekken. 
Verder wensen we iedereen succes met de studie en we hopen van uw bestaan bij onze Vereniging of op onze girorekening iets te merken.Terug  naar Hoofdmenu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duur 

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.Terug  naar Hoofdmenu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidmaatschap 

De vereniging kent gewone leden, ereleden en donateurs. 
Gewone leden zijn zij, die als juridische studenten zijn ingeschreven  aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen en zich als zodanig schriftelijk bij het bestuur hebben aangemeld. 

Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstellingen der vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd. 

Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering benoemd. 

Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage. 

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.Terug  naar Hoofdmenu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donateurs 
Het onderstaande overzicht geeft een indruk van de behandelde zaken. 
 
1995
1996
1997*)
mrt 1998
Echtsheidingen
73
83
49
46
Alimentatie / 
Levensonderhoud
15
8
3
3
Schuldvorderingen
8
14
3
7
Huurkwesties
7
2
3
3
Algemene informatie
38
22
4
10
Diversen
39
35
26
33
Totaal
180
164
88
102
 
*) Gedurende 1997 is de Tienda door omstandigheden slechts zeer beperkt open geweest.  

De nieuwe groep studenten heeft bij de overdracht moeten vaststelen dat de beschikbare materialen ontoereikend zijn (zoals computer, printer en fotokopieerapparaat) om op verantwoorde en effiënte wijze de doelgroep van dienst te zijn. Daarom werd er een bescheiden wensenlijstje opgesteld. 

Benodigd zijn:
Computer
Naƒ.    2500,=
Computer-equipment
1500,=
Printer
1500,=
Fotokopieerapparaat
2000,=
Banken voor wachtruimte
1250,=
Meubilair
1000,=
Briefpapier en kantoorartikelen
250,=
Totaal
Naƒ.  10.000,=
Uiteraard is het hierboven genoemde lijstje het absolute minimum, wij zouden ook graag over een redelijke wachtkamer willen beschikken en de meestal geëmotioneerde cliënten een kopje koffie willen aanbieden. 
Ook zouden we graag over bescheiden middelen wilen beschikken om eenvoudige informatiefolders te kunnen maken zodat de cliënten de meest relevante informatie over hun zaak nog eens rustig thuis kunnen nalezen. 

Wij realiseren ons daar vele andere verenigingen en instellingen u zullen benaderen voor donaties en giften, maar wij hebben toch gemeend onze vereniging hernieuwd onder uw aandacht te moeten brengen omdat het ook in uw belang is dat er een instantie beschikbaar is en blijft voor juridische assistentie aan die groep mensen die niet over de financiële middelen beschikt om op uw kantoor een beroep te doen. 

Moch uw budget het toelaten om één van de onderdelen van ons wenslijstje te sponseren dan stellen wij dat zeer op prijs. Ook kleinere bijdragen zijn natuurlijk van harte welkom. 
Donaties kunnen worden overgeboekt naar onze rekening bij Giro Curaçao N.V. ten name van Asosashon Tienda di Lei no. 126969. 

Reeds bij voorbaat, ook namens de cliënten, danken wij u voor uw bijdrage.Terug  naar Hoofdmenu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geldmiddelen 

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies, bijdragen van donateurs, uit eventuele bijdragen van degenen aan wie juridische hulp is verleend, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten, zoals subsidies, e.d. 

Giro: #126969Terug  naar Hoofdmenu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. 
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. 
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering uit de leden der vereniging benoemd, met dien verstande dat de voorzitter door de Algemene Vergadering kan worden benoemd buiten de leden. 
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. 
De voorzitter wordt steeds als zodanig door de Algemene Vergadering benoemd. 

Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. 
Als bestuurders gezamenlijk alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. 

Daniėlla Victorina  Voorzitter 
Gisela Petrona  Vice Voorzitter 
Reno Saleh  Secretaris 
Humphrey Johannes  PenningmeesterTerug  naar Hoofdmenu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe kunnen we bereikt worden
E-MAIL: tiendadilei@hotmail.com
TEL:  (599-9-) 8684422 toestel: 225 of 228
Terug  naar Hoofdmenu
 
 
 
Copyright © 1998
 
All Rights Reserved